Stadgar Kamratföreningen Länken Laholm

Detta är de stadgar Kamratföreningen Länken Laholm följer i enlighet med hur en ideell förening som Länken ska vila sina beslut på.

Stadgar

Stadgar Kamratföreningen Länken Laholm

§ 1
Föreningen är i såväl partipolitisk som religiöst avseende helt neutral.
 
§ 2
Tilltalsordet inom föreningen är DU.
 
§ 3
Föreningen består av människor som dels har alkoholproblem, dels vill verka för att hjälpa de som har alkoholproblem. Det bygger på familjeprincipen. Vi ska alla gemensamt söka hjälpa varandra att leva nyktert och bli goda samhällsmedborgare.
 
§ 4
Medlem inskrives efter ansökan. Som medlem har du förbundit dig att ärligt och uppriktigt som kamrat hjälpa andra medlemmar.
 
§ 5
Medlem som skadar föreningen eller enskild medlem kan uteslutas. Anmäles en medlem för osolidarisk handling eller illojalt uppträdande mot föreningen. Då kan medlemmen uteslutas av ett i laga ordning kallat möte. 2/3-dels majoritet kräves för att medlemmen ska uteslutas.
 
§ 6
Medlem Som begär utträde ska omedelbart erhålla detsamma och strykas ur föreningens matrikel.
 
§ 7
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse. Den är bestående av minst fem ledamöter, nämligen ordförande, kassör och sekreterare.
  • Styrelsen ska ha tre suppleanter
  • Mandattiden är ett eller två år.
  • Ordförande väljes varje år.
Hälften av styrelsens medlemmar ska sitta på två år. Andra hälften på ett år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
 
§ 8
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter. Det sker i enlighet med dess stadgar som deras beslut vilar på:
  • Årsberättelse ska avges.
  • Ordförande svarar för verkställighet av de av föreningen fattade besluten.
  • Vis årsmötet utses årsmötes ordförande.
  • Sekreteraren har att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden.
  • Kassören åligger att sköta och förvalta föreningens kassa och övriga tillgångar. Tillsammans med vaktmästaren ska kassören också sköta uppbördesavgifterna. Kassören ska föra föreningens räkenskapsbok. Han ska genom verifikationer kunna styrka in- och utbetalningar. I sista hand svarar också kassören för medlemsmatrikeln men har hjälp av vaktmästaren att göra densamma.
§ 9
Årsmötet väljer firmatecknare. Dessa består av kassören och en styrelseledamot.
 
§ 10
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet ska vara revisorerna tillhanda i god tid för årsmötet.
 
§ 11
För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer med suppleanter. Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens förvaltning. De ska däröver till föreningens årsmöte avgiva berättelse med till- och avstyrkande av ansvarsfrihet. Vid val av revisorer gäller samma som val av styrelse.
 
§ 12
Föreningen håller minst ett protokollfört sammanträde i månaden. Extra möte ska hållas när styrelsen så önskar för en viss frågas behandling.
 
Föreningens årsmöte hålles senast 15 februari. Vid årsmötet skall följande ärende obligatoriskt behandlas:
 
a) Styrelsens och revisorernas berättelser.
b) Fråga om ansvarsfrihet.
c) Bestämmande av årsavgift för medlemmarna.
d) Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer inom föreningen. Alla val sker öppet. Begär någon och föreningen så beslutar ska sluten omröstning företagas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
 
§ 13
Motioner till årsmöte eller enskilt möte ska vara inlämnade minst en månad före varje möte. Till årsmöte senast 15 januari.
 
§ 14
Styrelsen har i uppgift att söka lösa vårdfrågor på bästa sätt. Dessa ska inlämnas och tagas upp på möte för godkännande.
 
§ 15
Föreningen kan inte upplösas så länge tre medlemmar är emot detta. Skulle föreningen upplösas. Då ska dess tillgångar och inventarier erbjudas till Laholms Kommun. Såvida inte andra bestämmelser fogats till anslag från Landstinget. Eller andra berörda myndigheter.

Lämna en recension om Kamratföreningen Länken Laholm!

Kontakta oss för att bli stödmedlem för 200 kronor årligen eller lämna en recension om Länken. Båda valen är lika viktiga i vårt arbete med kommunens alkoholberoende som är Länken medlemmar.

Stadgar

Senaste blogginläggen

Har jag alkoholproblem

Har jag alkoholproblem

Svaret på frågan: har jag alkoholproblem?   De flesta som dricker för mycket når en punkt där de befinner sig på Google och försiktigt skriver orden "Är jag alkoholist?" Visst, du har fått höra att du kan ha ett alkoholproblem tidigare, men det gör dig inte...

Fakta om alkoholberoende

Fakta om alkoholberoende

7 Fakta om alkoholberoende   Några av fakta om alkoholberoende är lite chockerande. Visste du att alkoholberoende eller alkoholism är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige? 12,5% eller 1 av 8 svenskar har alkoholproblem. Samtidigt är alkoholanvändning både...

Tecken på alkoholberoende

Tecken på alkoholberoende

Tecken på alkoholberoende   Vad ser man för tecken på alkoholberoende? Det finns olika varningstecken för att upptäcka potentiellt alkoholproblem. Medan många tecken är igenkännliga kan andra vara svårare att identifiera. Svårighetsgraden påverkar synliga tecken på...

Share This

Dela det här!

Dela detta med dina vänner!