Integritetspolicy enligt GDPR lagen

På den här sidan kan du läsa mer om vår integritetspolicy och hur Kamratföreningen Länken Laholm arbetar för att skydda dina personuppgifter och värnar om din integritet. Här finner du även information som är viktig för att du ska känna att dina personuppgifter är säkra med Kamratföreningen Länken Laholm.

Bakgrund

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) för samtliga EU-länder. Den ställer högre krav på öppenhet och information kring behandlingen av personuppgifter vilket är skälet till att den här sidan finns. Som användare av Kamratföreningen Länken Laholm och våra tjänster och som kund finns här ett antal avsnitt där vi beskriver hur den nya lagen påverkar dig och hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter och värnar om din integritet.

Kamratföreningen Länken Laholm integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.


Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kamratföreningen Länken Laholm, 849201-0916, Ängelholmsvägen 39, 312 34 Laholm (”Vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss”) är en ideell förening som främst vänder oss till våra nuvarande och blivande medlemmar.

Kamratföreningen Länken Laholm som personuppgiftsansvarig

Kamratföreningen Länken Laholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du har en fråga och/eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
 • du på annat sätt med samtycke delar personuppgifter med oss

Kamratföreningen Länken Laholm som personuppgiftsbiträde

Som medlem hos oss är Kamratföreningen Länken Laholm personuppgiftsbiträde för de personuppgifter du delar med oss för annonsering eller andra marknadsföringssyften om ej annat anges och vi förutsätter att personuppgifter delade med oss är insamlade enligt rådande lagar och på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter är “Medlemmen” som är den registrerade personen eller bolaget hos Kamratföreningen Länken Laholm.

Kamratföreningen Länken Laholm i sin tur kan komma att dela dina uppgifter med underbiträden på ett lagstadgat och ansvarsfullt sätt. Se Personuppgiftsbiträden för full förteckning av de biträden vi använder för behandling av personuppgifter.

Kamratföreningen Länken Laholm säkerställer att samtliga biträden är registrerade inom EU/EES eller certifierade under Privacy Shield eller på annat sätt godkända under Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Andra uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor eller delge oss ditt samtycke där det är uttryckligen efterfrågat. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida i form av cookies
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt kommunicerar med oss

 

Hur använder vi uppgifterna?

Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå webbplatsens besökare bättre.

För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om besökarnas beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du med samtycke lämnat till oss för att sända dig information om oss och medlemskap som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss eller ändra sättet vi kommunicerar med dig på kan du kontakta oss och uppge om och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

  Var hamnar uppgifterna?

  Kamratföreningen Länken Laholm skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.

  För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till personuppgiftsbiträden (som antingen har sitt säte inom EU/EES, är certifierade under Privacy Shield eller på annat sätt godkända under Dataskyddsförordningen (GDPR)). Vi gör vårt bästa och upprättar personuppgiftsbiträdesavtal där det är erforderligt för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår förening om det är inom EU.

  Vi kan i särskilda fall dela personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna.

  Genom att använda vår webbplats och genom kommunikation med oss samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

   

  Hur länge sparar vi uppgifterna?

  Kamratföreningen Länken Laholm behandlar och sparar uppgifter i upp till två år med laglig grund i samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Vissa uppgifter sparas i upp till sju år med stöd i Bokföringslagen (BFL).

  Kontrollera att uppgifterna är korrekta

  Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Radering eller ändring av kunduppgifter kan innebära att rådande avtal sägs upp och att samarbetet avslutas. Förfrågningar om utdrag, uppdateringar eller radering mailas till lanken.org@gmail.com.

  Share This

  Dela det här!

  Dela detta med dina vänner!